Example #1
0
 // Presentamos el boton de pausa y la puntuacion acumulada hasta el momento.
 private void presentRunning() {
  batcher.drawSprite(320 - 32, 480 - 32, 64, 64, Assets.pause);
  Assets.font.drawText(batcher, "RedBaron", 16, 480 - 20);
  Assets.font.drawText(batcher, scoreString, 16, 480 - 40);
  batcher.drawSprite(32, 32, 64, 64, Assets.arrow);
  batcher.drawSprite(320 - 32, 32, -64, 64, Assets.arrow);
 }
Example #2
0
 @Override
 public void present(float deltaTime) {
  GL10 gl = glGraphics.getGL();
  gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  gl.glEnable(GL10.GL_TEXTURE_2D);

  // En primer lugar representamos el mundo sobre el que jugaremos.
  renderer.render();

  guiCam.setViewportAndMatrices();
  gl.glEnable(GL10.GL_BLEND);
  gl.glBlendFunc(GL10.GL_SRC_ALPHA, GL10.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  batcher.beginBatch(Assets.items);

  // En segundo lugar representaremos los elementos de la UI segun
  // el estado en el que nos encontremos.

  switch (state) {
   case GAME_READY:
    presentReady();
    break;
   case GAME_RUNNING:
    presentRunning();
    break;
   case GAME_PAUSED:
    presentPaused();
    break;
   case GAME_LEVEL_END:
    presentLevelEnd();
    break;
   case GAME_OVER:
    presentGameOver();
    break;
  }
  batcher.endBatch();
  gl.glDisable(GL10.GL_BLEND);
  fpsCounter.logFrame();
 }
Example #3
0
 // Al perder la partida presentamos la imagen de game over y la puntuacion final obtenida.
 private void presentGameOver() {
  batcher.drawSprite(160, 240, 160, 96, Assets.gameOver);
  float scoreWidth = Assets.font.glyphWidth * scoreString.length();
  Assets.font.drawText(batcher, scoreString, 160 - scoreWidth / 2, 480 - 20);
 }
Example #4
0
 // Presentamos el menu de pausa y la puntuacion obtenida.
 private void presentPaused() {
  batcher.drawSprite(160, 240, 256, 96, Assets.pauseMenu);
  Assets.font.drawText(batcher, scoreString, 16, 480 - 20);
 }
Example #5
0
 // Representamos el titulo de Ready?
 private void presentReady() {
  batcher.drawSprite(160, 240, 192, 32, Assets.ready);
 }