public TreatmentRepresentation(TreatmentDto treatmentDTO, UriInfo context) {
  this.diagnosis = treatmentDTO.getDiagnosis();
  this.patient.setRelation(Representation.RELATION_PATIENT);
  this.patient.setMediaType(Representation.MEDTA_TYPE);
  UriBuilder ub1 = context.getBaseUriBuilder();
  this.patient.setUrl(
    ub1.path("patient").path("{id}").build(treatmentDTO.getPatientId()).toString());
  this.provider.setRelation(Representation.RELATION_PROVIDER);
  this.provider.setMediaType(Representation.MEDTA_TYPE);
  UriBuilder ub2 = context.getBaseUriBuilder();
  this.provider.setUrl(
    ub2.path("provider").path("{id}").build(treatmentDTO.getPatientId()).toString());
  if (treatmentDTO.TreatmentType instanceof DrugTreatmentType) {
   DrugTreatmentType dt = (DrugTreatmentType) treatmentDTO.TreatmentType;
   this.drugTreatment.setDosage(dt.getDosage());
   this.drugTreatment.setName(dt.getName());
  } else if (treatmentDTO.TreatmentType instanceof SurgeryType) {
   this.surgery.setDate(((SurgeryType) treatmentDTO.TreatmentType).getDate());
  } else if (treatmentDTO.TreatmentType instanceof RadiologyType) {
   List<Date> dates = ((RadiologyType) treatmentDTO.TreatmentType).getDate();
   List<Date> treatmentDates = this.radiology.getDate();
   for (Date i : dates) {
    treatmentDates.add(i);
   }
  }
 }
 public TreatmentDto createTreatmentDto(DrugTreatment t) {
  TreatmentDto treatment = factory.createTreatmentDto();
  treatment.setDiagnosis(t.getDiagnosis());
  DrugTreatmentType drugTreatment = new DrugTreatmentType();
  drugTreatment.setDosage(t.getDosage());
  drugTreatment.setName(t.getDrug());
  treatment.setDrugTreatment(drugTreatment);
  return treatment;
 }