Пример #1
0
 public void startToCustomer() {
  String payReisKey = TConfigLoader.getProperty("ali.refund.redistopic", "alirefundtopic");
  String msg = redisDao.blpop(payReisKey);
  log.info("start alirefund redis cusomer .......");
  while (true) {
   try {
    log.info("receive redis msg refund : " + msg);
    List<TradeRefund> refundList = msgHandle(msg);
    for (TradeRefund tradeRefund : refundList) {
     notifyRefundService.refundSuccess(tradeRefund, tradeRefund.getRefundMoney());
    }
   } catch (Exception e) {
    log.error("", e);
    redisDao.rpush(payReisKey + "error", msg);
   }

   msg = redisDao.blpop(payReisKey);
  }
 }
Пример #2
0
 private List<TradeRefund> msgHandle(String msg) {
  AliRefundNotifyParam refundNotifyParam = JSON.parseObject(msg, AliRefundNotifyParam.class);
  String batchNo = refundNotifyParam.getBatch_no();
  String redetail = refundNotifyParam.getResult_details();
  int succesNum = Integer.parseInt(refundNotifyParam.getSuccess_num());

  String[] reundStrs = redetail.split(";");
  List<TradeRefund> refundList = new ArrayList<TradeRefund>();
  for (String refundStr : reundStrs) {
   String[] refundInfos = refundStr.split("\\^");
   if (refundInfos.length == 3) {
    String tradeNo = refundInfos[0];
    double refundMoney = Double.parseDouble(refundInfos[1]);
    String refundResult = refundInfos[2];

    TradePayment tradePayment = paymentService.queryByTradeNo(tradeNo);
    TradeRefund tradeRefund =
      notifyRefundService.queryRefundByBathNOOrderNo(
        tradePayment.getPayNo(), tradePayment.getOrderNo());
    if ("SUCCESS".equalsIgnoreCase(refundResult)) {
     if (!tradeRefund.getRefundMoney().equals(refundMoney)) {
      tradeRefund.setRefundError("退款通知 金额 [" + refundMoney + "] 和 退款金额不等 ");
     }
     RefundStatus refundStatus = RefundStatus.getType(tradeRefund.getRefundStatus());
     if (refundStatus.equals(RefundStatus.UNKNOWN)) {
      tradeRefund.setRefundStatus(RefundStatus.SUCCESS.value);
     } else {
      log.warn(tradeRefund.getRefundNo() + " 退款状态可能异常" + refundStatus + " ");
      tradeRefund.setRefundStatus(RefundStatus.SUCCESS.value);
     }
     tradeRefund.setRefundResponse(msg);
     refundList.add(tradeRefund);
    } else {
     log.info(tradePayment.getOrderNo() + "支付宝 退款 失败 " + msg);
    }
   } else {
    log.error("支付宝 退款 格式错误 " + msg);
   }
  }

  return refundList;
 }