Esempio n. 1
0
 private V put(AdvancedCache cache, K key, V value) {
  startAtomic();
  try {
   AtomicHashMapProxy<K, V> map = (AtomicHashMapProxy<K, V>) getDataInternal(cache);
   return map.put(key, value);
  } finally {
   endAtomic();
  }
 }
 @Override
 public V put(K key, V value) {
  startAtomic();
  try {
   AtomicHashMapProxy<K, V> map = (AtomicHashMapProxy<K, V>) getDataInternal();
   return map.put(key, value);
  } finally {
   endAtomic();
  }
 }