@BeforeClass
 public static void initNetwork() {
  NetworkInfos.setDefault(NETWORK_INFO);
 }
 @AfterClass
 public static void resetNetwork() {
  NetworkInfos.setDefault(null);
 }
@RunWith(Enclosed.class)
public class NemesisBlockMainnetTest {
 private static final NetworkInfo NETWORK_INFO = NetworkInfos.getMainNetworkInfo();
 private static final NemesisBlockInfo NEMESIS_BLOCK_INFO = NETWORK_INFO.getNemesisBlockInfo();
 // users, devs, marketing, contributors + funds (transfer + multisig)
 private static final int NUM_NEMESIS_TRANSFER_TRANSACTIONS = 1307 + 21 + 5 + 8 + 6;
 private static final int NUM_NEMESIS_TRANSACTIONS = NUM_NEMESIS_TRANSFER_TRANSACTIONS + 6;
 private static final Amount EXPECTED_MULTISIG_AGGREGATE_FEE =
   Amount.fromNem(2 * (5 + 3 * 4) + 2 * (5 + 3 * 5) + 2 * (5 + 3 * 6));
 private static final int EXPECTED_VERSION = 0x68000001;

 @BeforeClass
 public static void initNetwork() {
  NetworkInfos.setDefault(NETWORK_INFO);
 }

 @AfterClass
 public static void resetNetwork() {
  NetworkInfos.setDefault(null);
 }

 private abstract static class AbstractNemesisBlockTest {

  // basic

  @Test
  public void nemesisBlockCanBeCreated() {
   // Act:
   final Block block = this.loadNemesisBlock();

   // Assert:
   Assert.assertThat(
     block.getSigner().getAddress(), IsEqual.equalTo(NEMESIS_BLOCK_INFO.getAddress()));
   Assert.assertThat(block.getType(), IsEqual.equalTo(-1));
   Assert.assertThat(block.getVersion(), IsEqual.equalTo(EXPECTED_VERSION));
   Assert.assertThat(block.getTimeStamp(), IsEqual.equalTo(TimeInstant.ZERO));

   // 2 multisig aggregate transactions
   Assert.assertThat(
     block.getTotalFee(), IsEqual.equalTo(EXPECTED_MULTISIG_AGGREGATE_FEE.multiply(2)));
   Assert.assertThat(block.getPreviousBlockHash(), IsEqual.equalTo(Hash.ZERO));
   Assert.assertThat(block.getHeight(), IsEqual.equalTo(BlockHeight.ONE));
   Assert.assertThat(block.getTransactions().size(), IsEqual.equalTo(NUM_NEMESIS_TRANSACTIONS));

   Assert.assertThat(block.getDifficulty(), IsEqual.equalTo(BlockDifficulty.INITIAL_DIFFICULTY));
   Assert.assertThat(block.getGenerationHash(), IsNull.notNullValue());
  }

  @Test
  public void nemesisBlockIsVerifiable() {
   // Arrange:
   final Block block = this.loadNemesisBlock();

   // Assert:
   Assert.assertThat(block.verify(), IsEqual.equalTo(true));
  }

  @Test
  public void nemesisTransactionsAreVerifiable() {
   // Arrange:
   final Block block = this.loadNemesisBlock();

   // Assert:
   for (final Transaction transaction : block.getTransactions()) {
    Assert.assertThat(transaction.verify(), IsEqual.equalTo(true));
   }
  }

  @Test
  public void nemesisTransactionsHaveCorrectFees() {
   // Arrange:
   final Block block = this.loadNemesisBlock();

   // Assert:
   for (final Transaction transaction : block.getTransactions()) {
    final Amount expectedFee =
      TransactionTypes.TRANSFER == transaction.getType()
        ? Amount.ZERO
        : NemGlobals.getTransactionFeeCalculator().calculateMinimumFee(transaction);
    Assert.assertThat(transaction.getFee(), IsEqual.equalTo(expectedFee));
   }
  }

  @Test
  public void nemesisAddressesAreValid() {
   // Arrange:
   final Block block = this.loadNemesisBlock();

   // Act:
   final Set<Address> allAddresses =
     block
       .getTransactions()
       .stream()
       .flatMap(t -> t.getAccounts().stream().map(Account::getAddress))
       .collect(Collectors.toSet());

   // Assert:
   for (final Address address : allAddresses) {
    Assert.assertThat(address.toString(), address.isValid(), IsEqual.equalTo(true));
   }
  }

  @Test
  public void nemesisTransactionSignersHavePublicKeys() {
   // Arrange:
   final Block block = this.loadNemesisBlock();

   // Act:
   final Set<Address> signerAddresses =
     block
       .getTransactions()
       .stream()
       .map(t -> t.getSigner().getAddress())
       .collect(Collectors.toSet());

   // Assert:
   for (final Address address : signerAddresses) {
    Assert.assertThat(address.getPublicKey(), IsNull.notNullValue());
   }
  }

  // endregion

  // region constants

  @Test
  public void amountConstantIsConsistentWithNemesisBlock() {
   // Act:
   Amount totalAmount = Amount.ZERO;
   final Block block = this.loadNemesisBlock();
   for (final Transaction transaction : block.getTransactions()) {
    if (transaction instanceof TransferTransaction) {
     totalAmount = totalAmount.add(((TransferTransaction) transaction).getAmount());
    }
   }

   // Assert:
   Assert.assertThat(totalAmount, IsEqual.equalTo(NEMESIS_BLOCK_INFO.getAmount()));
  }

  @Test
  public void addressConstantIsConsistentWithNemesisBlock() {
   // Arrange:
   final Block block = this.loadNemesisBlock();
   final Address blockAddress = block.getSigner().getAddress();

   // Assert:
   Assert.assertThat(blockAddress, IsEqual.equalTo(NEMESIS_BLOCK_INFO.getAddress()));
   Assert.assertThat(
     blockAddress.getPublicKey(),
     IsEqual.equalTo(NEMESIS_BLOCK_INFO.getAddress().getPublicKey()));
   Assert.assertThat(blockAddress.getPublicKey(), IsNull.notNullValue());
  }

  @Test
  public void generationHashConstantIsConsistentWithNemesisBlock() {
   // Arrange:
   final Block block = this.loadNemesisBlock();

   // Assert:
   Assert.assertThat(
     block.getGenerationHash(), IsEqual.equalTo(NEMESIS_BLOCK_INFO.getGenerationHash()));
  }

  // endregion

  protected abstract Block loadNemesisBlock(final MockAccountLookup accountLookup);

  protected Block loadNemesisBlock() {
   return this.loadNemesisBlock(new MockAccountLookup());
  }
 }

 // region basic

 public static class ResourceNemesisBlockTest extends AbstractNemesisBlockTest {

  @Override
  protected Block loadNemesisBlock(final MockAccountLookup accountLookup) {
   return NemesisBlock.fromResource(
     NEMESIS_BLOCK_INFO, new DeserializationContext(accountLookup));
  }
 }

 public static class BinaryNemesisBlockTest extends AbstractNemesisBlockTest {

  @Test
  public void nemesisBlockCannotBeLoadedFromBlobWithIncorrectType() {
   // Arrange (set type to 1):
   final byte[] buffer = loadNemesisBlockBlobObject();
   buffer[0] = 1;
   buffer[1] = 0;
   buffer[2] = 0;
   buffer[3] = 0;

   // Act:
   ExceptionAssert.assertThrows(
     v ->
       NemesisBlock.fromBlobObject(
         NEMESIS_BLOCK_INFO, buffer, new DeserializationContext(new MockAccountLookup())),
     IllegalArgumentException.class);
  }

  @Test
  public void nemesisBlockCannotBeLoadedFromInvalidBlob() {
   // Arrange:
   final byte[] buffer = loadNemesisBlockBlobObject();
   final byte[] badBuffer1 =
     ByteBuffer.allocate(3 + buffer.length).put("bad".getBytes()).put(buffer).array();
   final byte[] badBuffer2 =
     ByteBuffer.allocate(3 + buffer.length)
       .put(Arrays.copyOfRange(buffer, 0, 100))
       .put("bad".getBytes())
       .put(Arrays.copyOfRange(buffer, 100, buffer.length))
       .array();

   // Act:
   ExceptionAssert.assertThrows(
     v ->
       NemesisBlock.fromBlobObject(
         NEMESIS_BLOCK_INFO,
         badBuffer1,
         new DeserializationContext(new MockAccountLookup())),
     IllegalArgumentException.class);
   ExceptionAssert.assertThrows(
     v ->
       NemesisBlock.fromBlobObject(
         NEMESIS_BLOCK_INFO,
         badBuffer2,
         new DeserializationContext(new MockAccountLookup())),
     SerializationException.class);
  }

  @Override
  protected Block loadNemesisBlock(final MockAccountLookup accountLookup) {
   final byte[] blob = loadNemesisBlockBlobObject();
   return NemesisBlock.fromBlobObject(
     NEMESIS_BLOCK_INFO, blob, new DeserializationContext(accountLookup));
  }

  private static byte[] loadNemesisBlockBlobObject() {
   try (final InputStream fin =
     NemesisBlock.class
       .getClassLoader()
       .getResourceAsStream(NEMESIS_BLOCK_INFO.getDataFileName())) {
    return IOUtils.toByteArray(fin);
   } catch (final IOException e) {
    throw new IllegalStateException(
      "unexpected exception was thrown when parsing nemesis block resource");
   }
  }
 }
}