Example #1
0
 /**
  * Deze methode maakt met een array van nodes een zoek goed mogelijk gebalanceerde binaire
  * zoekboom. Ale verwijzingen naar externe kinderen worden op null gezet. PRECONDITIE: De Array is
  * gesorteerd volgens de sleutels van de nodes en dat van klein naar groot.
  *
  * @return : de root van deze niewe boom.
  * @complexiteit: Recursie van de vorm T(k) = 2*T(k/2) + 0. k is de zeepbel-constante. M.b.v. de
  *   mastermethode bekomen we voor deze functie O(k).
  */
 private Node<Key> maakGebalanceerdeBoom(Node<Key>[] nodes) {
  int midIdx = nodes.length / 2;
  Node<Key> root = nodes[midIdx];
  root.setLeft(null);
  root.setRight(null);
  if (nodes.length == 1) {
   return root;
  } else if (nodes.length == 2) {
   root.setChild(nodes[0]);
   nodes[0].setLeft(null);
   nodes[0].setRight(null);
  } else if (nodes.length == 3) {
   root.setLeft(nodes[0]);
   nodes[0].setLeft(null);
   nodes[0].setRight(null);

   root.setRight(nodes[2]);
   nodes[2].setLeft(null);
   nodes[2].setRight(null);
  } else {
   Node<Key>[] linkerdeel = Arrays.copyOfRange(nodes, 0, midIdx);
   root.setLeft(maakGebalanceerdeBoom(linkerdeel));
   Node<Key>[] rechterdeel = Arrays.copyOfRange(nodes, midIdx + 1, nodes.length);
   root.setRight(maakGebalanceerdeBoom(rechterdeel));
  }
  return root;
 }
 /**
  * parse sentence and generate .trees file
  *
  * @param en
  * @param align
  * @param out
  */
 public static void parse(String en, String align, String out, boolean verbose) {

  // use alignments?
  boolean use_alignments = true;
  if (align.startsWith("no_align")) {
   use_alignments = false;
   System.err.println("Not using alignments.");
  } else {
   System.err.println("Using alignments from " + align);
  }

  // setup stanfordparser
  String grammar = "edu/stanford/nlp/models/lexparser/englishPCFG.ser.gz";
  String[] options = {"-outputFormat", "wordsAndTags, typedDependencies"};
  LexicalizedParser lp = LexicalizedParser.loadModel(grammar, options);
  TreebankLanguagePack tlp = lp.getOp().langpack();
  java.util.function.Predicate<java.lang.String> punctuationFilter = x -> true;

  GrammaticalStructureFactory gsf =
    new edu.stanford.nlp.trees.EnglishGrammaticalStructureFactory(punctuationFilter);

  // read document
  Iterable<List<? extends HasWord>> sentences;
  Reader r = new Reader(en);
  String line = null;
  List<List<? extends HasWord>> tmp = new ArrayList<List<? extends HasWord>>();
  while ((line = r.getNext()) != null) {
   Tokenizer<? extends HasWord> token =
     tlp.getTokenizerFactory().getTokenizer(new StringReader(line));
   List<? extends HasWord> sentence = token.tokenize();
   tmp.add(sentence);
  }
  sentences = tmp;

  // set up alignment file reader
  Reader alignment = new Reader();
  if (use_alignments) {
   alignment = new Reader(align);
  }

  // set up tree file writer
  Writer treeWriter = new Writer(out);

  // parse
  long start = System.currentTimeMillis();
  // System.err.print("Parsing sentences ");
  int sentID = 0;
  for (List<? extends HasWord> sentence : sentences) {
   Tree t = new Tree();
   // t.setSentID(++sentID);
   System.err.println("parse Sentence :" + sentence + "...");
   // System.err.print(".");
   System.err.println("-----------------------------------------------------------------------");
   edu.stanford.nlp.trees.Tree parse = lp.parse(sentence);
   // parse.pennPrint();

   // List for root node and lexical nodes
   List<Node> loneNodes = new LinkedList<Node>();
   List<Node> governingNodes = new LinkedList<Node>();

   // ROOT node
   Node root = new Node(true, true);
   root.setTag("ROOT");
   t.setRoot(root);
   loneNodes.add(root);
   governingNodes.add(root);

   // tagging

   int counter = 0;
   String surface = "";
   String tag = "";

   for (TaggedWord tw : parse.taggedYield()) {
    Node n = new Node();
    Node governingNode = new Node();
    n.setNodeID(++counter);
    surface = tw.value();
    tag = tw.tag();
    if (surface.startsWith("-LRB-")) {
     surface = "(";
    } else if (surface.startsWith("-RRB-")) {
     surface = ")";
     // } else if (surface.startsWith("-LSB-")){
     //  surface = "[";
     // } else if (surface.startsWith("-RSB-")){
     //  surface = "]";
     // } else if (surface.startsWith("-LCB-")){
     //  surface = "{";
     // } else if (surface.startsWith("-RCB-")){
     //  surface = "}";
    } else if (surface.startsWith("''")) {
     surface = "\"";
    }
    tag = tag.replaceAll("#", "-NUM-");
    surface = surface.replaceAll("&", "-AMP-");
    surface = surface.replaceAll("#", "-NUM-");
    surface = surface.replaceAll(">", "-GRE-");
    surface = surface.replaceAll("=", "-EQU-");
    n.setInitialLexicalIndex(counter);
    governingNode.setInitialLexicalIndex(counter);
    n.setSurface(surface);
    // System.out.print("("+tw.value()+" : ");
    n.setTag(tag);
    governingNode.setTag("_" + tag);
    governingNode.setLabel("_gov");
    // System.out.print(tw.tag()+")");
    loneNodes.add(n);
    governingNodes.add(governingNode);
    governingNode.setChild(n);
   }

   // System.out.println("");

   // t.setSentLength(t.getNodes().size() - 1);
   // List<Node> loneNodes = new LinkedList<Node>();
   Node[] nodes = new Node[2000];
   // labeling
   int depIndex;
   int govIndex;
   String[] depInfo;
   String[] govInfo;
   GrammaticalStructure gs = gsf.newGrammaticalStructure(parse);
   List<TypedDependency> tdl = gs.typedDependencies(false);
   // List<TypedDependency> tdl = gs.typedDependenciesCCprocessed();
   for (TypedDependency td : tdl) {
    depIndex = td.dep().index();
    govIndex = td.gov().index();
    // System.out.println("Index1:"+depIndex);
    // System.out.println("Index2:"+govIndex);
    // if (nodes[depIndex] == null){
    //	System.out.println("Making node!");
    //	nodes[depIndex] = new Node();
    // }
    // if (nodes[govIndex] == null){
    //	System.out.println("Making node!");
    //	nodes[govIndex] = new Node();
    // }
    Node dep = loneNodes.get((depIndex));
    Node gov = governingNodes.get((govIndex));
    Node depcopy = governingNodes.get((depIndex));
    Node govcopy = loneNodes.get((govIndex));
    dep.setLabel(td.reln().toString());
    depcopy.setLabel(td.reln().toString());
    govcopy.setLabel("head");
    // System.out.println(td.toString());
    govInfo = td.gov().toString().split("/");
    depInfo = td.dep().toString().split("/");
    // System.out.println(td.gov().toString());
    // System.out.println(td.dep().toString());
    // dep.setSurface(depInfo[0]);
    // dep.setTag(depInfo[1]);
    gov.setChild(governingNodes.get(depIndex));
    governingNodes.get(depIndex).setParent(gov);
    // gov.setChild(dep);
    dep.setParent(governingNodes.get(depIndex));
   }
   // t.setRoot(nodes[0]);

   // Collapse tree to remove unneeded governing nodes:

   Node gov;
   Node dep;
   Node parent;
   List<Node> children;

   for (int i = 1; i < governingNodes.size(); i++) { // start with index 1 to skip root
    gov = governingNodes.get(i);
    dep = loneNodes.get(i);
    if (gov.getChildren().size() <= 1) {
     int k = 0;
     parent = gov.getParent();
     children = parent.getChildren();

     for (Node n : children) {
      if (n == gov) {
       gov.getParent().replaceChild(k, dep);
       dep.setParent(gov.getParent());
      }
      k++;
     }
    }
   }
   // Mark head nodes with appropriate label:
   int k = 0;
   for (Node n : loneNodes) {
    if (k != 0) {
     if (n.getLabel() == n.getParent().getLabel()) {
      n.setLabel("head");
     }
    } else {
     n.setLabel("null");
    }
    k++;
   }
   // Sort lexical children of each governing node in lexical order

   for (Node n : governingNodes) {
    n.sortChildrenByInitialIndex();
   }

   // combine with alignment
   if (use_alignments) {
    t.initialize(alignment.readNextAlign());
   } else {
    t.initializeUnaligned();
   }

   // write tree to file
   treeWriter.write(t);

   // print tree to console

   System.out.println(t.toSentence());
   if (verbose) {
    System.err.println(t.toString());
    // t.recursivePrint();
   }
   System.err.println("#######################################################################");
  }
  long stop = System.currentTimeMillis();
  System.err.println("...done! [" + (stop - start) / 1000 + " sec].");

  treeWriter.close();
 }
 public int findBestMove(Node currentNode, int best) {
  int turn = currentNode.getBoard().CurrentPlayer();

  // set the current value of the current node to compare with children node
  if (turn != player) currentNode.setValue(Float.POSITIVE_INFINITY);
  else currentNode.setValue(Float.NEGATIVE_INFINITY);

  // Check each pit on your side to find the best move. */
  for (int i = 0; i < 6; i++)
   if (currentNode.getBoard().validMove(i)) {
    try {
     MancalaGameState newBoard = currentNode.getBoard().copy();
     try {
      newBoard.play(i);
     } catch (Exception e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
     }

     Node newNode = new Node(newBoard, currentNode.getDepth() + 1);

     newNode.setParent(currentNode);
     currentNode.setChild(newNode, i);

     // CUT OFF
     if (newNode.getBoard().checkEndGame() || (newNode.getDepth() >= cutoffDepth)) {

      RegressionState aState = new RegressionState(newNode.getBoard(), player);
      newNode.setValue(predictedValue(aState, weight));

     } else findBestMove(newNode, best);

     // alpha-beta pruning
     // AI = MAX
     // pick the child with larger value
     if (currentNode.getBoard().CurrentPlayer() == player) {
      if (currentNode.getChild(i) != null) {
       if (currentNode.getChild(i).getValue() > currentNode.getValue()) {
        currentNode.setValue(currentNode.getChild(i).getValue());
        best = i;
       }
      }
      currentNode.deleteChild(i);

      // alpha cut off if our value is greater than ANY
      // player/MIN parent value

      Node nodePtr = currentNode;
      while (nodePtr.getParent() != null) {
       nodePtr = nodePtr.getParent();
       if ((nodePtr.getBoard().CurrentPlayer != player)
         && (currentNode.getValue() > nodePtr.getValue())) {
        nodePtr = null;
        return best;
       }
      }

      nodePtr = null;
     }

     // Player = MIN
     // pick the child with smaller value
     if (currentNode.getBoard().CurrentPlayer() != player) {
      if (currentNode.getChild(i) != null) {
       if (currentNode.getChild(i).getValue() < currentNode.getValue()) {
        currentNode.setValue(currentNode.getChild(i).getValue());
        best = i;
       }
      }
      currentNode.deleteChild(i);

      // beta cut off if our value is less than ANY
      // computer/MAX parent value
      Node nodePtr = currentNode;
      while (nodePtr.getParent() != null) {
       nodePtr = nodePtr.getParent();
       if ((nodePtr.getBoard().CurrentPlayer() == player)
         && (currentNode.getValue() < nodePtr.getValue())) {
        nodePtr = null;
        return best;
       }
      }
      nodePtr = null;
     }
    } catch (java.lang.OutOfMemoryError e) {
     System.out.println("OUT OF MEM");
     return -1;
    }
   }
  return best; // return the best move
 }