public void deleteFeeByAcctIdx(
   CFSecurityAuthorization Authorization, long argTenantId, long argAccountId) {
  CFAccFeeByAcctIdxKey key = schema.getFactoryFee().newAcctIdxKey();
  key.setRequiredTenantId(argTenantId);
  key.setRequiredAccountId(argAccountId);
  deleteFeeByAcctIdx(Authorization, key);
 }
 public void deleteFeeByLedgerIdx(
   CFSecurityAuthorization Authorization, Long argLedgerTenantId, Long argLedgerId) {
  CFAccFeeByLedgerIdxKey key = schema.getFactoryFee().newLedgerIdxKey();
  key.setOptionalLedgerTenantId(argLedgerTenantId);
  key.setOptionalLedgerId(argLedgerId);
  deleteFeeByLedgerIdx(Authorization, key);
 }
 public void deleteHostNodeByHostNameIdx(
   CFSecurityAuthorization Authorization, long argClusterId, String argHostName) {
  CFSecurityHostNodeByHostNameIdxKey key = schema.getFactoryHostNode().newHostNameIdxKey();
  key.setRequiredClusterId(argClusterId);
  key.setRequiredHostName(argHostName);
  deleteHostNodeByHostNameIdx(Authorization, key);
 }
 public void deleteHostNodeByUDescrIdx(
   CFSecurityAuthorization Authorization, long argClusterId, String argDescription) {
  CFSecurityHostNodeByUDescrIdxKey key = schema.getFactoryHostNode().newUDescrIdxKey();
  key.setRequiredClusterId(argClusterId);
  key.setRequiredDescription(argDescription);
  deleteHostNodeByUDescrIdx(Authorization, key);
 }
 public void deleteHostNode(CFSecurityAuthorization Authorization, CFSecurityHostNodeBuff Buff) {
  final String S_ProcName = "CFAccRamHostNodeTable.deleteHostNode() ";
  CFSecurityHostNodePKey pkey = schema.getFactoryHostNode().newPKey();
  pkey.setRequiredClusterId(Buff.getRequiredClusterId());
  pkey.setRequiredHostNodeId(Buff.getRequiredHostNodeId());
  CFSecurityHostNodeBuff existing = dictByPKey.get(pkey);
  if (existing == null) {
   return;
  }
  if (existing.getRequiredRevision() != Buff.getRequiredRevision()) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newCollisionDetectedException(getClass(), "deleteHostNode", pkey);
  }
  CFSecurityHostNodeByClusterIdxKey keyClusterIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newClusterIdxKey();
  keyClusterIdx.setRequiredClusterId(existing.getRequiredClusterId());

  CFSecurityHostNodeByUDescrIdxKey keyUDescrIdx = schema.getFactoryHostNode().newUDescrIdxKey();
  keyUDescrIdx.setRequiredClusterId(existing.getRequiredClusterId());
  keyUDescrIdx.setRequiredDescription(existing.getRequiredDescription());

  CFSecurityHostNodeByHostNameIdxKey keyHostNameIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newHostNameIdxKey();
  keyHostNameIdx.setRequiredClusterId(existing.getRequiredClusterId());
  keyHostNameIdx.setRequiredHostName(existing.getRequiredHostName());

  // Validate reverse foreign keys

  // Delete is valid

  schema
    .getTableService()
    .deleteServiceByHostIdx(
      Authorization, Buff.getRequiredClusterId(), Buff.getRequiredHostNodeId());
  Map<CFSecurityHostNodePKey, CFSecurityHostNodeBuff> subdict;

  dictByPKey.remove(pkey);

  subdict = dictByClusterIdx.get(keyClusterIdx);
  subdict.remove(pkey);

  dictByUDescrIdx.remove(keyUDescrIdx);

  dictByHostNameIdx.remove(keyHostNameIdx);
 }
 public CFAccFeeBuff lockDerived(CFSecurityAuthorization Authorization, CFAccFeePKey PKey) {
  final String S_ProcName = "CFAccRamFee.readDerived";
  CFAccFeePKey key = schema.getFactoryFee().newPKey();
  key.setRequiredTenantId(PKey.getRequiredTenantId());
  key.setRequiredFeeId(PKey.getRequiredFeeId());
  CFAccFeeBuff buff;
  if (dictByPKey.containsKey(key)) {
   buff = dictByPKey.get(key);
  } else {
   buff = null;
  }
  return (buff);
 }
 public CFSecurityCursor openFeeCursorByTenantIdx(
   CFSecurityAuthorization Authorization, long TenantId) {
  CFSecurityCursor cursor;
  CFAccFeeByTenantIdxKey key = schema.getFactoryFee().newTenantIdxKey();
  key.setRequiredTenantId(TenantId);

  if (dictByTenantIdx.containsKey(key)) {
   Map<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff> subdictTenantIdx = dictByTenantIdx.get(key);
   cursor = new CFAccRamFeeCursor(Authorization, schema, subdictTenantIdx.values());
  } else {
   cursor = new CFAccRamFeeCursor(Authorization, schema, new ArrayList<CFAccFeeBuff>());
  }
  return (cursor);
 }
 public CFSecurityHostNodeBuff readDerived(
   CFSecurityAuthorization Authorization, CFSecurityHostNodePKey PKey) {
  final String S_ProcName = "CFAccRamHostNode.readDerived";
  CFSecurityHostNodePKey key = schema.getFactoryHostNode().newPKey();
  key.setRequiredClusterId(PKey.getRequiredClusterId());
  key.setRequiredHostNodeId(PKey.getRequiredHostNodeId());
  CFSecurityHostNodeBuff buff;
  if (dictByPKey.containsKey(key)) {
   buff = dictByPKey.get(key);
  } else {
   buff = null;
  }
  return (buff);
 }
 public CFSecurityHostNodeBuff readDerivedByHostNameIdx(
   CFSecurityAuthorization Authorization, long ClusterId, String HostName) {
  final String S_ProcName = "CFAccRamHostNode.readDerivedByHostNameIdx";
  CFSecurityHostNodeByHostNameIdxKey key = schema.getFactoryHostNode().newHostNameIdxKey();
  key.setRequiredClusterId(ClusterId);
  key.setRequiredHostName(HostName);

  CFSecurityHostNodeBuff buff;
  if (dictByHostNameIdx.containsKey(key)) {
   buff = dictByHostNameIdx.get(key);
  } else {
   buff = null;
  }
  return (buff);
 }
 public CFSecurityCursor openHostNodeCursorByClusterIdx(
   CFSecurityAuthorization Authorization, long ClusterId) {
  CFSecurityCursor cursor;
  CFSecurityHostNodeByClusterIdxKey key = schema.getFactoryHostNode().newClusterIdxKey();
  key.setRequiredClusterId(ClusterId);

  if (dictByClusterIdx.containsKey(key)) {
   Map<CFSecurityHostNodePKey, CFSecurityHostNodeBuff> subdictClusterIdx =
     dictByClusterIdx.get(key);
   cursor = new CFAccRamHostNodeCursor(Authorization, schema, subdictClusterIdx.values());
  } else {
   cursor =
     new CFAccRamHostNodeCursor(
       Authorization, schema, new ArrayList<CFSecurityHostNodeBuff>());
  }
  return (cursor);
 }
 public void deleteFee(CFSecurityAuthorization Authorization, CFAccFeeBuff Buff) {
  final String S_ProcName = "CFAccRamFeeTable.deleteFee() ";
  CFAccFeePKey pkey = schema.getFactoryFee().newPKey();
  pkey.setRequiredTenantId(Buff.getRequiredTenantId());
  pkey.setRequiredFeeId(Buff.getRequiredFeeId());
  CFAccFeeBuff existing = dictByPKey.get(pkey);
  if (existing == null) {
   return;
  }
  if (existing.getRequiredRevision() != Buff.getRequiredRevision()) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newCollisionDetectedException(getClass(), "deleteFee", pkey);
  }
  CFAccFeeByDateIdxKey keyDateIdx = schema.getFactoryFee().newDateIdxKey();
  keyDateIdx.setRequiredTenantId(existing.getRequiredTenantId());
  keyDateIdx.setRequiredAccountId(existing.getRequiredAccountId());
  keyDateIdx.setRequiredFeeDate(existing.getRequiredFeeDate());

  CFAccFeeByTenantIdxKey keyTenantIdx = schema.getFactoryFee().newTenantIdxKey();
  keyTenantIdx.setRequiredTenantId(existing.getRequiredTenantId());

  CFAccFeeByAcctIdxKey keyAcctIdx = schema.getFactoryFee().newAcctIdxKey();
  keyAcctIdx.setRequiredTenantId(existing.getRequiredTenantId());
  keyAcctIdx.setRequiredAccountId(existing.getRequiredAccountId());

  CFAccFeeByLedgerIdxKey keyLedgerIdx = schema.getFactoryFee().newLedgerIdxKey();
  keyLedgerIdx.setOptionalLedgerTenantId(existing.getOptionalLedgerTenantId());
  keyLedgerIdx.setOptionalLedgerId(existing.getOptionalLedgerId());

  // Validate reverse foreign keys

  // Delete is valid

  schema
    .getTableFeeDetail()
    .deleteFeeDetailByFeeIdx(
      Authorization, Buff.getRequiredTenantId(), Buff.getRequiredFeeId());
  Map<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff> subdict;

  dictByPKey.remove(pkey);

  subdict = dictByDateIdx.get(keyDateIdx);
  subdict.remove(pkey);

  subdict = dictByTenantIdx.get(keyTenantIdx);
  subdict.remove(pkey);

  subdict = dictByAcctIdx.get(keyAcctIdx);
  subdict.remove(pkey);

  subdict = dictByLedgerIdx.get(keyLedgerIdx);
  subdict.remove(pkey);
 }
 public CFAccFeeBuff[] readDerivedByTenantIdx(
   CFSecurityAuthorization Authorization, long TenantId) {
  final String S_ProcName = "CFAccRamFee.readDerivedByTenantIdx";
  CFAccFeeByTenantIdxKey key = schema.getFactoryFee().newTenantIdxKey();
  key.setRequiredTenantId(TenantId);

  CFAccFeeBuff[] recArray;
  if (dictByTenantIdx.containsKey(key)) {
   Map<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff> subdictTenantIdx = dictByTenantIdx.get(key);
   recArray = new CFAccFeeBuff[subdictTenantIdx.size()];
   Iterator<CFAccFeeBuff> iter = subdictTenantIdx.values().iterator();
   int idx = 0;
   while (iter.hasNext()) {
    recArray[idx++] = iter.next();
   }
  } else {
   Map<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff> subdictTenantIdx = new HashMap<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff>();
   dictByTenantIdx.put(key, subdictTenantIdx);
   recArray = new CFAccFeeBuff[0];
  }
  return (recArray);
 }
 public void createFee(CFSecurityAuthorization Authorization, CFAccFeeBuff Buff) {
  final String S_ProcName = "createFee";
  CFAccFeePKey pkey = schema.getFactoryFee().newPKey();
  pkey.setRequiredTenantId(Buff.getRequiredTenantId());
  pkey.setRequiredFeeId(
    ((CFAccRamTenantTable) schema.getTableTenant())
      .nextFeeIdGen(Authorization, Buff.getRequiredTenantId()));
  Buff.setRequiredTenantId(pkey.getRequiredTenantId());
  Buff.setRequiredFeeId(pkey.getRequiredFeeId());
  CFAccFeeByDateIdxKey keyDateIdx = schema.getFactoryFee().newDateIdxKey();
  keyDateIdx.setRequiredTenantId(Buff.getRequiredTenantId());
  keyDateIdx.setRequiredAccountId(Buff.getRequiredAccountId());
  keyDateIdx.setRequiredFeeDate(Buff.getRequiredFeeDate());

  CFAccFeeByTenantIdxKey keyTenantIdx = schema.getFactoryFee().newTenantIdxKey();
  keyTenantIdx.setRequiredTenantId(Buff.getRequiredTenantId());

  CFAccFeeByAcctIdxKey keyAcctIdx = schema.getFactoryFee().newAcctIdxKey();
  keyAcctIdx.setRequiredTenantId(Buff.getRequiredTenantId());
  keyAcctIdx.setRequiredAccountId(Buff.getRequiredAccountId());

  CFAccFeeByLedgerIdxKey keyLedgerIdx = schema.getFactoryFee().newLedgerIdxKey();
  keyLedgerIdx.setOptionalLedgerTenantId(Buff.getOptionalLedgerTenantId());
  keyLedgerIdx.setOptionalLedgerId(Buff.getOptionalLedgerId());

  // Validate unique indexes

  if (dictByPKey.containsKey(pkey)) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newPrimaryKeyNotNewException(getClass(), S_ProcName, pkey);
  }

  // Validate foreign keys

  {
   boolean allNull = true;
   allNull = false;
   allNull = false;
   if (!allNull) {
    if (null
      == schema
        .getTableAccount()
        .readDerivedByIdIdx(
          Authorization, Buff.getRequiredTenantId(), Buff.getRequiredAccountId())) {
     throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
       .newUnresolvedRelationException(
         getClass(), S_ProcName, "Container", "Account", "Account", null);
    }
   }
  }

  {
   boolean allNull = true;
   allNull = false;
   if (!allNull) {
    if (null
      == schema
        .getTableTenant()
        .readDerivedByIdIdx(Authorization, Buff.getRequiredTenantId())) {
     throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
       .newUnresolvedRelationException(
         getClass(), S_ProcName, "Owner", "Tenant", "Tenant", null);
    }
   }
  }

  // Proceed with adding the new record

  dictByPKey.put(pkey, Buff);

  Map<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff> subdictDateIdx;
  if (dictByDateIdx.containsKey(keyDateIdx)) {
   subdictDateIdx = dictByDateIdx.get(keyDateIdx);
  } else {
   subdictDateIdx = new HashMap<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff>();
   dictByDateIdx.put(keyDateIdx, subdictDateIdx);
  }
  subdictDateIdx.put(pkey, Buff);

  Map<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff> subdictTenantIdx;
  if (dictByTenantIdx.containsKey(keyTenantIdx)) {
   subdictTenantIdx = dictByTenantIdx.get(keyTenantIdx);
  } else {
   subdictTenantIdx = new HashMap<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff>();
   dictByTenantIdx.put(keyTenantIdx, subdictTenantIdx);
  }
  subdictTenantIdx.put(pkey, Buff);

  Map<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff> subdictAcctIdx;
  if (dictByAcctIdx.containsKey(keyAcctIdx)) {
   subdictAcctIdx = dictByAcctIdx.get(keyAcctIdx);
  } else {
   subdictAcctIdx = new HashMap<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff>();
   dictByAcctIdx.put(keyAcctIdx, subdictAcctIdx);
  }
  subdictAcctIdx.put(pkey, Buff);

  Map<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff> subdictLedgerIdx;
  if (dictByLedgerIdx.containsKey(keyLedgerIdx)) {
   subdictLedgerIdx = dictByLedgerIdx.get(keyLedgerIdx);
  } else {
   subdictLedgerIdx = new HashMap<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff>();
   dictByLedgerIdx.put(keyLedgerIdx, subdictLedgerIdx);
  }
  subdictLedgerIdx.put(pkey, Buff);
 }
 public void updateFee(CFSecurityAuthorization Authorization, CFAccFeeBuff Buff) {
  CFAccFeePKey pkey = schema.getFactoryFee().newPKey();
  pkey.setRequiredTenantId(Buff.getRequiredTenantId());
  pkey.setRequiredFeeId(Buff.getRequiredFeeId());
  CFAccFeeBuff existing = dictByPKey.get(pkey);
  if (existing == null) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newStaleCacheDetectedException(
       getClass(), "updateFee", "Existing record not found", "Fee", pkey);
  }
  if (existing.getRequiredRevision() != Buff.getRequiredRevision()) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newCollisionDetectedException(getClass(), "updateFee", pkey);
  }
  Buff.setRequiredRevision(Buff.getRequiredRevision() + 1);
  CFAccFeeByDateIdxKey existingKeyDateIdx = schema.getFactoryFee().newDateIdxKey();
  existingKeyDateIdx.setRequiredTenantId(existing.getRequiredTenantId());
  existingKeyDateIdx.setRequiredAccountId(existing.getRequiredAccountId());
  existingKeyDateIdx.setRequiredFeeDate(existing.getRequiredFeeDate());

  CFAccFeeByDateIdxKey newKeyDateIdx = schema.getFactoryFee().newDateIdxKey();
  newKeyDateIdx.setRequiredTenantId(Buff.getRequiredTenantId());
  newKeyDateIdx.setRequiredAccountId(Buff.getRequiredAccountId());
  newKeyDateIdx.setRequiredFeeDate(Buff.getRequiredFeeDate());

  CFAccFeeByTenantIdxKey existingKeyTenantIdx = schema.getFactoryFee().newTenantIdxKey();
  existingKeyTenantIdx.setRequiredTenantId(existing.getRequiredTenantId());

  CFAccFeeByTenantIdxKey newKeyTenantIdx = schema.getFactoryFee().newTenantIdxKey();
  newKeyTenantIdx.setRequiredTenantId(Buff.getRequiredTenantId());

  CFAccFeeByAcctIdxKey existingKeyAcctIdx = schema.getFactoryFee().newAcctIdxKey();
  existingKeyAcctIdx.setRequiredTenantId(existing.getRequiredTenantId());
  existingKeyAcctIdx.setRequiredAccountId(existing.getRequiredAccountId());

  CFAccFeeByAcctIdxKey newKeyAcctIdx = schema.getFactoryFee().newAcctIdxKey();
  newKeyAcctIdx.setRequiredTenantId(Buff.getRequiredTenantId());
  newKeyAcctIdx.setRequiredAccountId(Buff.getRequiredAccountId());

  CFAccFeeByLedgerIdxKey existingKeyLedgerIdx = schema.getFactoryFee().newLedgerIdxKey();
  existingKeyLedgerIdx.setOptionalLedgerTenantId(existing.getOptionalLedgerTenantId());
  existingKeyLedgerIdx.setOptionalLedgerId(existing.getOptionalLedgerId());

  CFAccFeeByLedgerIdxKey newKeyLedgerIdx = schema.getFactoryFee().newLedgerIdxKey();
  newKeyLedgerIdx.setOptionalLedgerTenantId(Buff.getOptionalLedgerTenantId());
  newKeyLedgerIdx.setOptionalLedgerId(Buff.getOptionalLedgerId());

  // Check unique indexes

  // Validate foreign keys

  {
   boolean allNull = true;

   if (allNull) {
    if (null
      == schema
        .getTableAccount()
        .readDerivedByIdIdx(
          Authorization, Buff.getRequiredTenantId(), Buff.getRequiredAccountId())) {
     throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
       .newUnresolvedRelationException(
         getClass(), "updateFee", "Container", "Account", "Account", null);
    }
   }
  }

  {
   boolean allNull = true;

   if (allNull) {
    if (null
      == schema
        .getTableTenant()
        .readDerivedByIdIdx(Authorization, Buff.getRequiredTenantId())) {
     throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
       .newUnresolvedRelationException(
         getClass(), "updateFee", "Owner", "Tenant", "Tenant", null);
    }
   }
  }

  // Update is valid

  Map<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff> subdict;

  dictByPKey.remove(pkey);
  dictByPKey.put(pkey, Buff);

  subdict = dictByDateIdx.get(existingKeyDateIdx);
  if (subdict != null) {
   subdict.remove(pkey);
  }
  if (dictByDateIdx.containsKey(newKeyDateIdx)) {
   subdict = dictByDateIdx.get(newKeyDateIdx);
  } else {
   subdict = new HashMap<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff>();
   dictByDateIdx.put(newKeyDateIdx, subdict);
  }
  subdict.put(pkey, Buff);

  subdict = dictByTenantIdx.get(existingKeyTenantIdx);
  if (subdict != null) {
   subdict.remove(pkey);
  }
  if (dictByTenantIdx.containsKey(newKeyTenantIdx)) {
   subdict = dictByTenantIdx.get(newKeyTenantIdx);
  } else {
   subdict = new HashMap<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff>();
   dictByTenantIdx.put(newKeyTenantIdx, subdict);
  }
  subdict.put(pkey, Buff);

  subdict = dictByAcctIdx.get(existingKeyAcctIdx);
  if (subdict != null) {
   subdict.remove(pkey);
  }
  if (dictByAcctIdx.containsKey(newKeyAcctIdx)) {
   subdict = dictByAcctIdx.get(newKeyAcctIdx);
  } else {
   subdict = new HashMap<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff>();
   dictByAcctIdx.put(newKeyAcctIdx, subdict);
  }
  subdict.put(pkey, Buff);

  subdict = dictByLedgerIdx.get(existingKeyLedgerIdx);
  if (subdict != null) {
   subdict.remove(pkey);
  }
  if (dictByLedgerIdx.containsKey(newKeyLedgerIdx)) {
   subdict = dictByLedgerIdx.get(newKeyLedgerIdx);
  } else {
   subdict = new HashMap<CFAccFeePKey, CFAccFeeBuff>();
   dictByLedgerIdx.put(newKeyLedgerIdx, subdict);
  }
  subdict.put(pkey, Buff);
 }
 public void createHostNode(CFSecurityAuthorization Authorization, CFSecurityHostNodeBuff Buff) {
  final String S_ProcName = "createHostNode";
  CFSecurityHostNodePKey pkey = schema.getFactoryHostNode().newPKey();
  pkey.setRequiredClusterId(Buff.getRequiredClusterId());
  pkey.setRequiredHostNodeId(
    ((CFAccRamClusterTable) schema.getTableCluster())
      .nextHostNodeIdGen(Authorization, Buff.getRequiredClusterId()));
  Buff.setRequiredClusterId(pkey.getRequiredClusterId());
  Buff.setRequiredHostNodeId(pkey.getRequiredHostNodeId());
  CFSecurityHostNodeByClusterIdxKey keyClusterIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newClusterIdxKey();
  keyClusterIdx.setRequiredClusterId(Buff.getRequiredClusterId());

  CFSecurityHostNodeByUDescrIdxKey keyUDescrIdx = schema.getFactoryHostNode().newUDescrIdxKey();
  keyUDescrIdx.setRequiredClusterId(Buff.getRequiredClusterId());
  keyUDescrIdx.setRequiredDescription(Buff.getRequiredDescription());

  CFSecurityHostNodeByHostNameIdxKey keyHostNameIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newHostNameIdxKey();
  keyHostNameIdx.setRequiredClusterId(Buff.getRequiredClusterId());
  keyHostNameIdx.setRequiredHostName(Buff.getRequiredHostName());

  // Validate unique indexes

  if (dictByPKey.containsKey(pkey)) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newPrimaryKeyNotNewException(getClass(), S_ProcName, pkey);
  }

  if (dictByUDescrIdx.containsKey(keyUDescrIdx)) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newUniqueIndexViolationException(
       getClass(), S_ProcName, "HostNodeUDescrIdx", keyUDescrIdx);
  }

  if (dictByHostNameIdx.containsKey(keyHostNameIdx)) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newUniqueIndexViolationException(
       getClass(), S_ProcName, "HostNodeUHostNameIdx", keyHostNameIdx);
  }

  // Validate foreign keys

  {
   boolean allNull = true;
   allNull = false;
   if (!allNull) {
    if (null
      == schema
        .getTableCluster()
        .readDerivedByIdIdx(Authorization, Buff.getRequiredClusterId())) {
     throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
       .newUnresolvedRelationException(
         getClass(), S_ProcName, "Container", "HostNodeCluster", "Cluster", null);
    }
   }
  }

  // Proceed with adding the new record

  dictByPKey.put(pkey, Buff);

  Map<CFSecurityHostNodePKey, CFSecurityHostNodeBuff> subdictClusterIdx;
  if (dictByClusterIdx.containsKey(keyClusterIdx)) {
   subdictClusterIdx = dictByClusterIdx.get(keyClusterIdx);
  } else {
   subdictClusterIdx = new HashMap<CFSecurityHostNodePKey, CFSecurityHostNodeBuff>();
   dictByClusterIdx.put(keyClusterIdx, subdictClusterIdx);
  }
  subdictClusterIdx.put(pkey, Buff);

  dictByUDescrIdx.put(keyUDescrIdx, Buff);

  dictByHostNameIdx.put(keyHostNameIdx, Buff);
 }
 public void updateHostNode(CFSecurityAuthorization Authorization, CFSecurityHostNodeBuff Buff) {
  CFSecurityHostNodePKey pkey = schema.getFactoryHostNode().newPKey();
  pkey.setRequiredClusterId(Buff.getRequiredClusterId());
  pkey.setRequiredHostNodeId(Buff.getRequiredHostNodeId());
  CFSecurityHostNodeBuff existing = dictByPKey.get(pkey);
  if (existing == null) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newStaleCacheDetectedException(
       getClass(), "updateHostNode", "Existing record not found", "HostNode", pkey);
  }
  if (existing.getRequiredRevision() != Buff.getRequiredRevision()) {
   throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
     .newCollisionDetectedException(getClass(), "updateHostNode", pkey);
  }
  Buff.setRequiredRevision(Buff.getRequiredRevision() + 1);
  CFSecurityHostNodeByClusterIdxKey existingKeyClusterIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newClusterIdxKey();
  existingKeyClusterIdx.setRequiredClusterId(existing.getRequiredClusterId());

  CFSecurityHostNodeByClusterIdxKey newKeyClusterIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newClusterIdxKey();
  newKeyClusterIdx.setRequiredClusterId(Buff.getRequiredClusterId());

  CFSecurityHostNodeByUDescrIdxKey existingKeyUDescrIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newUDescrIdxKey();
  existingKeyUDescrIdx.setRequiredClusterId(existing.getRequiredClusterId());
  existingKeyUDescrIdx.setRequiredDescription(existing.getRequiredDescription());

  CFSecurityHostNodeByUDescrIdxKey newKeyUDescrIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newUDescrIdxKey();
  newKeyUDescrIdx.setRequiredClusterId(Buff.getRequiredClusterId());
  newKeyUDescrIdx.setRequiredDescription(Buff.getRequiredDescription());

  CFSecurityHostNodeByHostNameIdxKey existingKeyHostNameIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newHostNameIdxKey();
  existingKeyHostNameIdx.setRequiredClusterId(existing.getRequiredClusterId());
  existingKeyHostNameIdx.setRequiredHostName(existing.getRequiredHostName());

  CFSecurityHostNodeByHostNameIdxKey newKeyHostNameIdx =
    schema.getFactoryHostNode().newHostNameIdxKey();
  newKeyHostNameIdx.setRequiredClusterId(Buff.getRequiredClusterId());
  newKeyHostNameIdx.setRequiredHostName(Buff.getRequiredHostName());

  // Check unique indexes

  if (!existingKeyUDescrIdx.equals(newKeyUDescrIdx)) {
   if (dictByUDescrIdx.containsKey(newKeyUDescrIdx)) {
    throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
      .newUniqueIndexViolationException(
        getClass(), "updateHostNode", "HostNodeUDescrIdx", newKeyUDescrIdx);
   }
  }

  if (!existingKeyHostNameIdx.equals(newKeyHostNameIdx)) {
   if (dictByHostNameIdx.containsKey(newKeyHostNameIdx)) {
    throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
      .newUniqueIndexViolationException(
        getClass(), "updateHostNode", "HostNodeUHostNameIdx", newKeyHostNameIdx);
   }
  }

  // Validate foreign keys

  {
   boolean allNull = true;

   if (allNull) {
    if (null
      == schema
        .getTableCluster()
        .readDerivedByIdIdx(Authorization, Buff.getRequiredClusterId())) {
     throw CFLib.getDefaultExceptionFactory()
       .newUnresolvedRelationException(
         getClass(), "updateHostNode", "Container", "HostNodeCluster", "Cluster", null);
    }
   }
  }

  // Update is valid

  Map<CFSecurityHostNodePKey, CFSecurityHostNodeBuff> subdict;

  dictByPKey.remove(pkey);
  dictByPKey.put(pkey, Buff);

  subdict = dictByClusterIdx.get(existingKeyClusterIdx);
  if (subdict != null) {
   subdict.remove(pkey);
  }
  if (dictByClusterIdx.containsKey(newKeyClusterIdx)) {
   subdict = dictByClusterIdx.get(newKeyClusterIdx);
  } else {
   subdict = new HashMap<CFSecurityHostNodePKey, CFSecurityHostNodeBuff>();
   dictByClusterIdx.put(newKeyClusterIdx, subdict);
  }
  subdict.put(pkey, Buff);

  dictByUDescrIdx.remove(existingKeyUDescrIdx);
  dictByUDescrIdx.put(newKeyUDescrIdx, Buff);

  dictByHostNameIdx.remove(existingKeyHostNameIdx);
  dictByHostNameIdx.put(newKeyHostNameIdx, Buff);
 }